Karar Destek Kurumca üretilen ve/veya başka kaynaklardan temin edilen veri ve bilgileri toplamak.

Verileri düzenli ve güvenli olarak kullanıma sunmak.

Verileri sınıflandırmak analiz etmek teknik/idari raporları hazırlamak.

Birimlerin faaliyetlerine kaynak teşkil edecek karar destek raporlarını hazırlamak.

Uluslararası ve ulusal kuruluşlar ile bilişim teknolojileri konularındaki çalışmaları koordine etmek, anılan bu kuruluşlarla ilgili olarak, yurt içinde/dışında toplantı, seminer ve kurs düzenlemek veya katılımı sağlamak